Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Smokersweb, gevestigd te Piet Ikelaarpad 8 te Amsterdam (1034 VW), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70317992.

2. Opdrachtgever/ consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Opdrachtnemer of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtgever bezit minimaal de leeftijd van 18 jaar.

3. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Opdrachtnemer.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2: Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.  Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. De Opdrachtnemer mag het aanbod wijzigen en aanpassen. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.

2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

4. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten.  Als de Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

· ·de prijs inclusief belastingen;

· ·de eventuele kosten van aflevering;

· ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

· ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod.

2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5: Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de Opdrachtgever, die hogere kosten met zich mee brengen dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht, die tot lagere kosten leiden, geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

2. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 6: Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Opdrachtnemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Opdrachtnemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7: Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Opdrachtgever.

2. Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil houden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle toebehoren en – indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Opdrachtnemer retourneren, conform de door de Opdrachtnemer verstrekte instructies.

3. Wanneer de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, via een e-mail kenbaar te maken aan de Opdrachtnemer (info@smokerswebshop.nl). Nadat de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht moet hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Opdrachtgever moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.

4. Indien de Opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Opdrachtnemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 8: Kosten in geval van herroeping

1. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product retour ontvangen is of bewijs van terugzending getoond kan worden. Terugbetaling zal plaatsvinden op dezelfde betaalmethode die door de Opdrachtgever is gebruikt tenzij de Opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Opdrachtgever zelf is deze aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4.De Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Opdrachtnemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt.

Artikel 9: Uitsluiting herroepingsrecht

1. De Opdrachtnemer kan het herroepingsrecht van de Opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als de Opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

a. die door de Opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever;

b. die persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd omdat ze snel kunnen bederven of verouderen;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Opdrachtnemer geen invloed heeft;

e. voor hygiënische producten waarvan de Opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10: Garantie

1. De Opdrachtnemer staat er 90 dagen voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, en aan wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de Opdrachtnemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de Opdrachtnemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de Opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.

4. De garantie geldt niet indien:

•                De Opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

•                De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Opdrachtnemer.

Artikel 11: Levering en uitvoering

1. De Opdrachtnemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen van producten. Het risico van beschadiging en-/of vermissing van producten is tot het moment van bezorging voor Opdrachtnemer.

2. De Opdrachtnemer zal het product binnen 30 dagen leveren. De levertermijn is indicatief, hieraan kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van deze termijn geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen kan Opdrachtgever de overeenkomst zonder kosten ontbinden en krijgt hij het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug, uiterlijk binnen 30 dagen. Opdrachtgever kan aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is. Opdrachtnemer zal dan een vervangend product leveren.

3. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, worden vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld.

4. Het product wordt verzonden naar het adres dat door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien blijkt dat dit adres niet klopt.

5. In geval van ontbinding conform lid 2 van dit artikel zal de Opdrachtnemer het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit zal Opdrachtgever voor de bezorging worden gemeld. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retour-zending zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Opdrachtnemer tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever.

Artikel 12: Betaling

1. . Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Opdrachtnemer doet aan Opdrachtgever een factuur toekomen met vermelding van de verschuldigde prijs. De Opdrachtgever kan op verschillende momenten betalen: a. Direct; b. Achteraf: binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

2. Opdrachtnemer kan voor de aflevering van het product zekerheid voor de betaling vragen en de opdracht schorsen indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente.

4. Het eigendom van goederen en rechten gaat pas over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde betaling heeft gedaan.

5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer wijst erop dat de inhoud van de webshop met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Indien door Opdrachtnemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot hetgeen onder de garantie is geregeld.

2. Indien Opdrachtnemer een gebrekkig product of dienst heeft geleverd en aansprakelijk wordt gesteld voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.

b. fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

c. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. Opdrachtnemer draagt geen enkele (overige) aansprakelijkheid voor diensten geleverd door derde partijen.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, mits Opdrachtnemer voldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te verhelpen;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad is beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft. Dit bedrag is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Opdrachtnemer uitkeert.

7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 14: Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Verzuim Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerekenbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

2. Opdrachtnemer heeft in het geval van lid 1 het recht na sommatie en/ of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 16: Annulering door de Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Opdrachtnemer alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 17: Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 1 maand aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het product volledig te hebben aanvaard.

2. Bij de Opdrachtnemer ingediende klachten worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen een indicatie gegeven wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Klachten, vragen of opmerkingen kunnen kenbaar gemaakt worden via: info@Smokerswebshop.nl.

5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden en dienaangaande tijdig is gereclameerd door de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer het product vervangen of repareren.

Artikel 18: Overige bepalingen

1. Door de afname van de producten van Opdrachtnemer verbindt Opdrachtgever zich aan de Privacyverklaring.

3. Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is altijd het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

4.  Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil via Mediation te beslechten.

5. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Opdrachtnemer.